NEWS & Event

MOU signing PTG & EBP

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) เปิดเผยว่า บรืษัท ทีพีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด โดยลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง หรือแป้ง หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับแป้ง โรงไฟ้าไบโอแก๊ส โรงไฟฟ้าชีวมวล และ โรงไฟฟ้าทุกประเภท ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยจะเข้าถือหุ้น 60%

Follow us :