NEWS & Event

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บมจ. เรดดี้แพลนเน็ต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “READY” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

READY และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platform) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (website) โฆษณาออนไลน์ (online advertising) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และแพลตฟอร์มการจองโรงแรมโดยตรง (hotel direct booking platform) โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบบริการ ได้แก่ การให้บริการที่ลูกค้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง (self services) และการให้บริการที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทบริหารจัดการให้ลูกค้า (managed services) โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากบริการที่ลูกค้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต่อบริการที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทบริหารจัดการให้ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 45 : 55

READY มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 85 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 15 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 20 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 31.06 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 3.64 ล้านหุ้น และผู้มี  อุปการคุณของบริษัท 0.3 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 7.30 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย IPO 255.50 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 730 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 31.74 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 22.71 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.23 บาท โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

นายทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลมากว่า 22 ปี มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลระดับโลก อาทิ Google Facebook Instagram Baidu Alibaba PayPal และ LINE ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนเป็นส่วนหนึ่งของ “Readyplanet All-in-One Platform” สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณสมบัติในการทำงาน ขยายทีมขายและทีมการตลาดในการหาลูกค้าใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

READY มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวคันธมานนท์ ถือหุ้น 37% Darlex Limited ถือหุ้น 8.67% และ นายบุรินทร์ เกล็ดมณี ถือหุ้น 8.16% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ 

Follow us :