NEWS & Event

PTG ทุ่ม 103 ล้าน ร่วมทุน “ไทยไพบูลย์” ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ

PTG ทุ่ม 103 ล้าน ร่วมทุน “ไทยไพบูลย์” ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ถือหุ้น 10% แย้มใส่เงินลงทุนเพิ่มไม่เกิน 400 ล้าน เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็น 33% ภายในเดือน พ.ค. ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน-บอร์ดอนุมัติ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายรังสรรค์ พวงปราง เลขานุการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ไทยไพบูลย์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (ไทยไพบูลย์) โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยไพบูลย์ในครั้งแรก เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 10% ของหุ้นทั้งหมดของไทยไพบูลย์ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 103 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2567 โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทในการลงทุนครั้งนี้
ทั้งนี้บริษัทจะมีสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยไพบูลย์ เพื่อให้บริษัทถือหุ้นในไทยไพบูลย์ไม่เกินกว่า 33.33% ของหุ้นทั้งหมดของไทยไพบูลย์ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 400 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของไทยไพบูลย์ ซึ่งการลงทุนจะเกิดขึ้นเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ไม่เกินภายในเดือนพฤษภาคม 2567 และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง ไทยไพบูลย์เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ การบริหารจัดการขยะ การออกแบบระบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการขยะ และการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการขยะ
โดยการเข้าซื้อหุ้นของไพบูลย์มีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อยอด และขยายธุรกิจบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ไฟฟ้า และลดการใช้ทรัพยากรที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่น อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่า และสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

Follow us :