NEWS & Event

ทำบุญประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ได้เดินทางไปโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อมอบเงินทำบุญสร้างห้องน้ำให้แก่เด็กนักเรียน สำหรับรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

Follow us :