NEWS & Event

ทำบุญประจำปี 2560 ณโรงเรียนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินทำบุญสร้างห้องน้ำให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องจากอาคารเรียน และห้องน้ำห้องส้วมชั้นอนุบาลของโรงเรียนถูกวาตภัยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ได้รับความเสียหายอย่างมาก

Follow us :