News & Event
Home > News & Event
<Back

นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งของ ABM ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินจะดำเนินการวางแผนสำหรับการเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ต่อไป

 

ทั้งนี้ ABM ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล หรือ ไฟลิ่ง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำร

ะแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ หรือ พาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบัน ABM มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

 

โดยหลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ABM มีแผนลงทุนในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย และร่วมลงทุนกับ บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)  เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

“เราคาดว่า ABM จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วยองค์ประกอบของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล ให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในอ