News & Event
Home > News & Event
<Back

ในปีพ.ศ.2559 นี้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี จำนวน 2 ท่านดังนี้

1. นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย ตำแหน่ง Senior Vice President

 

2. นางสาวอาภร ศรีนวล ตำแหน่งแม่บ้าน